รายงานภาพรวมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณภายนอก)

x
ปีงบประมาณ AscendingNot filtered
 
คณะ/หน่วยงาน AscendingNot filtered
ชื่อโครงการ Not filtered
งบประมาณ Not filtered
Expandปีงบประมาณ: 2559 ( $898,650.00 บาท, 7 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2560 ( $167,937,400.00 บาท, 15 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2561 ( $18,179,800.00 บาท, 9 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2562 ( $3,674,600.00 บาท, 19 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2563 ( $145,048.00 บาท, 3 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2564 ( $2,300,000.00 บาท, 2 โครงการ) 

© ระบบบริหารงานบริการวิชาการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร