โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณ จาก มทร.พระนคร)

x
# 
ปี Not filtered
ชื่อโครงการ Not filtered
ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/หน่วยงาน Not filtered
ผู้ประสานงาน 
1 2562โครงการระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการบริหาร งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายประกอบ ชาติภุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
เบอร์ติดต่อ : 096-891-5867
...X
2 2562โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการแบบบูรณาการ นายประกอบ ชาติภุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
เบอร์ติดต่อ : 096-891-5867
...X
3 2562โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน นายประกอบ ชาติภุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
เบอร์ติดต่อ : 096-891-5867
...X
4 2562โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ
เบอร์ติดต่อ : 0909963663
...X
5 2562โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ
เบอร์ติดต่อ : 0909963663
...X
6 2559โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม นายก้องเกียรติ มหาอินทร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
เบอร์ติดต่อ : 0870700892
...X
7 2559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผศ.วิภาดา อำพนพรรณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
เบอร์ติดต่อ : 087-070-0892
...X
8 2559โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รศ.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
เบอร์ติดต่อ : 087-070-0892
...X
9 2560โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
เบอร์ติดต่อ : 087-070-0892
...X
10 2560โครงการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งทอสู่ชุมชน จังหวัดนครปฐม ผศ.วิภาดา อำพนพรรณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
เบอร์ติดต่อ : 087-070-0892
...X
Page 1 of 11 (103 items)Prev123456791011Next

© ระบบบริหารงานบริการวิชาการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร