สรุปงบประมาณและจำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณภายนอก)

The chart showing จำนวนโครงการ series, งบประมาณ series.
# 
คณะ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 
จำนวนโครงการ 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1,203,598.0016...X
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน862,300.008...X
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,184,300.0014...X
 คณะวิศวกรรมศาสตร์8,713,600.004...X
 คณะศิลปศาสตร์338,800.004...X
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น8,243,000.003...X
 สถาบันวิจัยและพัฒนา4,589,900.003...X
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ159,000,000.003...X

© ระบบบริหารงานบริการวิชาการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร