โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณภายนอก)

x
# 
ปี Not filtered
ชื่อโครงการ Not filtered
ชื่อผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน Not filtered
ผู้ประสานงาน 
1 2562โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย รศ.รวีพร จรูญพันธ์เกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวเรณู วงค์ลังกา ...X
2 2559โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมจากครามธรรมชาติ นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์ ...X
3 2562การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย รศ.รวีพร จรูญพันธ์เกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวเรณู วงค์ลังกา ...X
4 2561โครงการจัดหากี่ทอ เครื่องกรอ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องช่วยผลิตผ้าคุณภาพอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน รศ.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์ ...X
5 2562โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การย้อมสีครามธรรมชาติและการพิมพ์ลอกสี นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์ ...X
6 2562โครงการเตรียมความพร้อม (ด้านภาษา) เพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ผศ.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู คณะศิลปศาสตร์ ...X
7 2562โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเชฟสู่สากล ผศ.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ ...X
8 2562โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐานสำหรับพนักงานโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร นายพัลลพ หามะลิ คณะศิลปศาสตร์ ...X
9 2562โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Basic Conversation สำหรับพนักงานโรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเด้นท์ กรุงเทพมหานคร นายพัลลพ หามะลิ คณะศิลปศาสตร์ ...X
10 2560โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom นางสาวศิราภรณ์ แสงสุวรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางอุมาพร สรวลสรรค์ ...X
Page 1 of 6 (55 items)Prev123456Next

© ระบบบริหารงานบริการวิชาการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร