สรุปงบประมาณและจำนวนโครงการบริการวิชาการ (งบประมาณ จาก มทร.พระนคร) ตามปี

The Chart Title chart showing Series 1 series.
# 
หน่วยงาน 
งบประมาณ 
จำนวนโครงการ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม350,000.002...X
2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน990,700.0012...X
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,386,000.0019...X
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์1,429,698.0010...X
5 คณะศิลปศาสตร์1,444,750.0017...X
6 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น2,360,000.0016...X
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ2,576,870.0017...X
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา2,319,000.0010...X

© ระบบบริหารงานบริการวิชาการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร