รายงานภาพรวมโครงการบริการวิชาการ (งบประมาณ จาก มทร.พระนคร)

x
ปีงบประมาณ AscendingNot filtered
 
คณะ/หน่วยงาน AscendingNot filtered
ชื่อโครงการ Not filtered
งบประมาณ Not filtered
Expandปีงบประมาณ: ( ฿140,700.00 บาท, 1 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2559 ( ฿3,065,248.00 บาท, 24 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2560 ( ฿1,995,570.00 บาท, 23 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2561 ( ฿1,871,000.00 บาท, 18 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2562 ( ฿3,359,200.00 บาท, 24 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2563 ( ฿2,275,300.00 บาท, 12 โครงการ) 
Expandปีงบประมาณ: 2564 ( ฿150,000.00 บาท, 1 โครงการ) 

© ระบบบริหารงานบริการวิชาการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร