รายชื่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

# ปี รหัสกลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ จัดการข้อมูล
1 2555 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดูข้อมูล
2 2555 2 พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดูข้อมูล
4 2555 3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดูข้อมูล
5 2555 4 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดูข้อมูล
6 2555 5 พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดูข้อมูล
7 2555 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดูข้อมูล
8 2555 1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ ดูข้อมูล
9 2555 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน ดูข้อมูล
10 2555 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดูข้อมูล
11 2555 2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและนานาชาติ ดูข้อมูล
12 2555 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทำงาน ดูข้อมูล
13 2555 2.3 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ ดูข้อมูล
14 2555 2.4 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง ดูข้อมูล
15 2555 2.5 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม ดูข้อมูล
16 2555 2.6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ดูข้อมูล
17 2555 3.1 พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน/การวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ดูข้อมูล
18 2555 3.2 พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
19 2555 3.3 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพื่อสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ ดูข้อมูล
20 2555 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ดูข้อมูล
21 2555 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูล
22 2555 5.1 พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ ดูข้อมูล
23 2555 5.2 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ ดูข้อมูล
24 2555 5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของงานวิจัย ดูข้อมูล
25 2555 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ดูข้อมูล
27 2556 1 test ดูข้อมูล
28 2560 1 test ดูข้อมูล