รายงานภาพรวมโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

0.00 บาท 1 โครงการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.00 บาท 1 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 test

ปีงบประมาณ 2558

6,116,760.00 บาท 52 โครงการ

คณะบริหารธุรกิจ

811,260.00 บาท 10 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการ "หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น" กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์กับการเรียนรู้ชุมชนแบบมี 93,100.00
2 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 140,000.00
3 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่วนผสมทางการตลาดสำหรับกลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวาเขตนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร 75,000.00
4 โครงการการออมภาคครัวเรือน 77,500.00
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการค้าขาย สำหรับชุมชนนางเลิ้ง 28,900.00
6 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยงอุทยานเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ 95,000.00
7 โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการชุมชน การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 91,300.00
8 โครงการการพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนมีนบุรี 72,460.00
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source 90,000.00
10 โครงการการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เน้นความคุ้มค่าต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 48,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

310,000.00 บาท 5 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการ ?การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? 90,000.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน" 60,000.00
3 โครงการ ชุมชนรักษ์สายน้ำ "คืนน้ำใสให้กับคลอง" 60,000.00
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 50,000.00
5 โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนด้านพุทธศาสนา ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ 50,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1,656,760.00 บาท 9 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 378,000.00
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino 95,400.00
3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องย่อยสลายฟางและอัดก้อนฟางเพื่อเพิ่มมูลค่า 269,460.00
4 การให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน 400,000.00
5 สัมมนา ?โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CAE)? 37,900.00
6 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับพร้อมฝังอัญมณี 150,000.00
7 โครงการระบบป้องกันสวนผลไม้จากน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 188,000.00
8 โครงการการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี 98,000.00
9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" 40,000.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

530,000.00 บาท 4 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นกิจกรรม "ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม" 150,000.00
2 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม "ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม" 180,000.00
3 ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น 100,000.00
4 ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม 100,000.00

ปีงบประมาณ 2557

5,976,640.00 บาท 48 โครงการ

คณะบริหารธุรกิจ

619,790.00 บาท 7 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ 100,000.00
2 โครงการการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 130,000.00
3 โครงการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจกในจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80,000.00
4 ค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 140,000.00
5 โครงการการออมภาคครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 61,220.00
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source 89,670.00
7 การให้ความรู้ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพของผู้สูงอายุและแผนประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มค่าต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 18,900.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

380,000.00 บาท 6 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพให้ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 70,000.00
2 โครงการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเน่าเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 50,000.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน 2 อาชีพ 40,000.00
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 150,000.00
5 โครงการตรวจวัดปริมาณ Total and Fecal Coliform Bacteria ในคลองบางลำพู 30,000.00
6 อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัย เปิดโลกไอทีสู่ชุมชน 40,000.00

ปีงบประมาณ 2556

6,254,068.00 บาท 70 โครงการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

495,200.00 บาท 11 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการฝึกอบรมการสอนระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์ การอาชีวศึกษา 73,300.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนวัตกรรมทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติ 47,850.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาปฏิบัติการ 50,000.00
4 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วย Fio board และ RapidSTM32 52,450.00
5 โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 114,000.00
6 โครงการสร้างนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ รุ่นจิ๋ว 50,500.00
7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างและเขียนแบบ (AUTOCAD) 62,100.00
8 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอุปกรณ์โฟโต้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง) 15,000.00
9 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก) 10,000.00
10 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การปรับความคมชัดของภาพ ด้วยวิธีการปรับเท่าฮีสโตแกรมออกเป็นส่วนโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก) 10,000.00
11 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การรักษาค่าความสว่างของภาพโดยวิธีการปรับเท่าฮีสโตแกรมออกเป็นหลายส่วนผ่านเวฟเล็ต) 10,000.00

คณะบริหารธุรกิจ

787,318.00 บาท 11 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 143,550.00
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจกในจังหวัดราชบุรี 60,000.00
3 ฝึกอบรม เรื่อง ?ทางเลือก ทางรอด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 68,800.00
4 การเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 36,500.00
5 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 70,000.00
6 การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 77,100.00
7 กลยุทธ์การตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 27,800.00
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source 87,300.00
9 โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการสู่ชุมชน การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 91,240.00
10 โครงการจัดการการเงินส่วนบุคคลของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 61,220.00
11 โครงการทันกระแสอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการขายสินค้า SMEs 63,808.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

916,100.00 บาท 10 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการพัฒนาเครื่องห่อขนมจีบเพื่อชุมชนมุสลิมจังหวัดนนทบุรี 200,000.00
2 โครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับข้อแขน 400,000.00
3 โครงการวิศวกรกับการประหยัดพลังงาน 16,300.00
4 โครงการการประเมินประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม 16,800.00
5 โครงการการประหยัดพลังงานจากการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าในอาคารทั่วไปและโรงงานอุตสาหกรรม 14,200.00
6 โครงการฝึกอบรมพื้นฐานระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ (Hydraulics) 44,000.00
7 โครงการฝึกอบรมพื้นฐานระบบควบุคมนิวแมติกส์ (Pneumatics) 47,000.00
8 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด" 40,000.00
9 โครงการการใช้โปรแกรมตกแต่ง Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น 69,100.00
10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่อง Rapid Prototype" 68,700.00

คณะศิลปศาสตร์

349,800.00 บาท 9 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการ ค่ายมัคคุเทศก์น้อย 25,000.00
2 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน 12,000.00
3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ 25,000.00
4 โครงการพี่สอนน้อง 29,000.00
5 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน 55,000.00
6 โครงการอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน 20,000.00
7 โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 20,800.00
8 โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการพัฒนาและฝึกอบรมการเสริมรายได้เพื่อครอบครัวเป็นสุข จังหวัดกาญจนบุรี 150,000.00
9 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ 13,000.00

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

992,000.00 บาท 9 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน 250,000.00
2 การเสริมสร้างอาชีพทางคหกรรมศาสตร์แก่เยาวชนสู่อาเซียน 200,000.00
3 การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ 180,000.00
4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อเด็กอ้วน 100,000.00
5 บริการความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการ 90,000.00
6 การถ่ายทอดองค์ความรู้การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะประดิษฐ์จากงานศิลปะไทยในเกาะรัตนโกสินทร์สู้ขุมชน 150,000.00
7 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของพนักงาน กรณีศึกษา :ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) 6,000.00
8 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (ทัศนคติของผู้ให้บริการการจัดเลี้ยงรูปแบบบุฟเฟ่ต์ กรณีศึกษา :โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา) 6,000.00
9 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การออกแบบรองเท้าสตรีจากเศษผ้าไหม) 10,000.00

ปีงบประมาณ 2555

11,432,838.73 บาท 69 โครงการ

คณะบริหารธุรกิจ

667,840.00 บาท 7 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจกในจังหวัดราชบุรี" 30 คน 30 คน 45,000.00
2 โครงการการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 60 คน 60 คน 140,000.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source 100 คน 100 คน 16,000.00
4 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 140,000.00
5 การบริการความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการส่งออกสำหรับธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าแนวชายแดนไทย-พม่า 160,000.00
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคกลางตอนบน 120,000.00
7 ทันกระแสอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการขายสินค้า SMEs 46,840.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

160,000.00 บาท 3 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "๒ วัน สร้างอาชีพ" 40 คน 40 คน 40,000.00
2 อบรมสัมมาเชิงปฎิบัติการ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40,000.00
3 โครงการ การสร้างเว็บไซต์ ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ 80,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2,983,000.00 บาท 13 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 30 คน 30 คน 100,000.00
2 โครงการอบรมเข้าปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (เว็บดีไซน์ด้วยภาษา HTML) 30 คน 30 คน 35,000.00
3 โครงการอบรมเข้าปฏิบัติการ Microsoft office ๒๐๑๐ 30 คน 30 คน 35,000.00
4 โครงการอบรมปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ 30 คน 30 คน 80,000.00
5 โครงการ การให้ความช่วยเหลือคนพิการ 25 ชุด 25 ชุด 400,000.00
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบงานบำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) 25 ชุด 25 ชุด 25,000.00
7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคงานถอด-ประกอบในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 25 ชุด 25 ชุด 39,000.00
8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชิ้นส่วนเครื่องจักร(อะไหล่) ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 25 ชุด 25 ชุด 30,000.00
9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุ่งมั่นพัฒนางานบำรุงรักษาด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย 25 ชุด 25 ชุด 30,000.00
10 โครงการที่ปรึกษาตรวจวัดพิสูจน์ผลในโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอากคาร 3 โรงเรียน 3 โรงเรียน 1,800,000.00
11 โครงการบูรณาการการมีส่วมร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบุรี) 270,000.00
12 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น (ด้วยภาษา PHP) 60,700.00
13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้วิธีการถ่ายรูปด่วนติดบัตร" 78,300.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3,943,907.00 บาท 9 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 60 คน 64 คน 255,312.00
2 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 60 คน 65 คน 314,600.00
3 โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 200 คน 1966 คน 250,000.00
4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 60 คน 75 คน 250,000.00
5 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) 60 คน 70 คน 250,000.00
6 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 70 คน 71 คน 753,995.00
7 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเผือกหอม ปีที่ 3 พระนคร 100 คน 150 คน 230,000.00
8 โครงการการสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากลภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 10 คน 10 คน 100,000.00
9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพภายใต้การดำเนินงานของคลินิคเทคโนโลยีในงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555" 1200 คน 1200 คน 1,540,000.00

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1,402,600.00 บาท 8 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 200 คน 200 คน 300,000.00
2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน 200 คน 200 คน 300,000.00
3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 130 คน 130 คน 250,000.00
4 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส 100 คน 100 คน 280,000.00
5 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตกระดาษผักตบชวา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตสินค้าหัตถกรรม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 25 คน 25 คน 91,800.00
6 โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระดาษผักตบชวา และผ้าทอผักตบชวา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 60 คน 60 คน 160,800.00
7 ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 10,000.00
8 ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10,000.00

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

878,500.00 บาท 8 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเด่นทางด้านอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 80 คน 80 คน 150,000.00
2 โครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่โลกแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 100 คน 100 คน 160,000.00
3 โครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน 30 คน 30 คน 70,000.00
4 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 100 คน 100 คน 180,000.00
5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 100 คน 100 คน 180,000.00
6 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1 15 คน 15 คน 10,500.00
7 การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตรวจสอบ (มผช.) 10 ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง 80,000.00
8 โครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2555 100 ชุดตัวอย่าง 100 คน/3ครั้ง 70 คน 70 คน 48,000.00

ปีงบประมาณ 2554

6,007,900.00 บาท 59 โครงการ

คณะบริหารธุรกิจ

525,860.00 บาท 9 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคกลางตอนล่าง 105,460.00
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออก 99,200.00
3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางบริหารธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 44,600.00
4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์ สำหรับชุมชนนางเลิ้ง 24,800.00
5 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการมือใหม่ด้วยแผนธุรกิจ 47,300.00
6 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้าดี ภาษีถูกต้องของบุคคลธรรมดา 24,500.00
7 โครงการบัญชีเพื่อชุมชน 48,000.00
8 ฝึกอบรม เรื่อง "ทางเลือก ทางรอด ในการประกอบธุรกิจ" 83,000.00
9 การอบรมและเผยแพร่หลักสูตรเทียบโอนของคณะบริหารธุรกิจ 49,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

775,650.00 บาท 8 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 130,000.00
2 โครงการอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น (เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและก๊าซ) 100,000.00
3 โครงการส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ (Technique E-mail & MSN) 60,000.00
4 โครงการอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น (เขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2D-3D) 60,000.00
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์เบื้องต้น (เว็บไซน์ด้วยภาษา HTML) 41,000.00
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์และสร้างต้นแบบด้วย CNC และ Rapid Prototype" 131,850.00
7 โครงการพัฒนาปรับปรุงถ่ายทอดความรู้ด้านไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศให้กับชุมชน 120,000.00
8 โครงการเพิ่มผลผลิตกระดาษสาโดยใช้เครื่องบีบแยกน้ำออกจากเยื่อสับปะรดแบบอัตโนมัติ 132,800.00

คณะศิลปศาสตร์

176,700.00 บาท 9 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ 28,600.00
2 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน (English Language use foe office personnel) 50,000.00
3 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน 10,000.00
4 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน 12,000.00
5 โครงการเสริมสร้างภาษาอังกฤษวันละนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย 20,000.00
6 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ 10,000.00
7 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท 25,000.00
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์" 5,000.00
9 โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาโฮมสเตย์ 16,100.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา

939,600.00 บาท 8 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ 404,000.00
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์" 39,000.00
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" 54,000.00
4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mould Wizard)" 55,000.00
5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" 56,600.00
6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณค่าการใช้งานตลับลูกปืนและการวิเคราะห์ความเสียหาย" 43,000.00
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 250,000.00
8 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต 38,000.00

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1,685,700.00 บาท 6 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส 515,700.00
2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 300,000.00
3 โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม 500,000.00
4 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน 350,000.00
5 โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 10,000.00
6 โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10,000.00

ปีงบประมาณ 2553

6,196,400.00 บาท 157 โครงการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

260,920.00 บาท 15 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการ การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 14,000.00
2 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power Point 30,800.00
3 โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ 14,140.00
4 โครงการอบรมเรื่อง การสอนตามแนวใหม่ 14,140.00
5 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย 45,000.00
6 โครงการ การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 8,840.00
7 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power Point 10,000.00
8 โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ 5,000.00
9 โครงการอบรมเรื่อง การสอนตามแนวใหม่ 4,000.00
10 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย 24,220.00
11 โครงการ การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 37,160.00
12 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power Point 9,200.00
13 โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ 12,860.00
14 โครงการอบรมเรื่อง การสอนตามแนวใหม่ 8,860.00
15 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย 22,700.00

คณะบริหารธุรกิจ

622,800.00 บาท 21 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้ 28,800.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28,800.00
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อชุมชน 21,600.00
4 โครงการการจัดการกับธุรกิจชุมชน 43,200.00
5 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 10,800.00
6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนนางเลิ้ง 20,100.00
7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน เรื่อง One Person One Website (OPOW) 20,100.00
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้ 59,300.00
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 59,300.00
10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อชุมชน 53,400.00
11 โครงการการจัดการกับธุรกิจชุมชน 56,000.00
12 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 87,000.00
13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนนางเลิ้ง 1,400.00
14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน เรื่อง One Person One Website (OPOW) 3,500.00
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้ 21,900.00
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,900.00
17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อชุมชน 25,000.00
18 โครงการการจัดการกับธุรกิจชุมชน 50,800.00
19 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 5,000.00
20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนนางเลิ้ง 3,500.00
21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน เรื่อง One Person One Website (OPOW) 1,400.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

210,500.00 บาท 8 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทำเว็บเพจ 20,000.00
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป 20,000.00
3 โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทำเว็บเพจ 20,000.00
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป 20,000.00
5 โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทำเว็บเพจ 5,000.00
6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป 5,000.00
7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิจัย" 60,500.00
8 โครงการอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ 60,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

299,600.00 บาท 12 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น 26,400.00
2 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน 13,200.00
3 การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 26,400.00
4 โครงการเทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่ (Technique E - mail) 11,400.00
5 การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น 16,800.00
6 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน 10,920.00
7 การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 14,400.00
8 โครงการเทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่ (Technique E - mail) 8,400.00
9 การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น 16,800.00
10 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน 75,880.00
11 การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 59,200.00
12 โครงการเทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่ (Technique E - mail) 19,800.00

คณะศิลปศาสตร์

104,000.00 บาท 10 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการเสริมสร้างภาษาวันละนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย 13,680.00
2 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ 5,400.00
3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ 14,400.00
4 โครงการเสริมสร้างภาษาวันละนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย 6,320.00
5 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ 5,200.00
6 โครงการอบรมเพื่อเสิรมสร้างรายได้แก่ชุมชน 10,000.00
7 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน 12,000.00
8 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ 12,000.00
9 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท 20,000.00
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 5,000.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1,642,880.00 บาท 51 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยแหลือคนพิการ ( ข้อต่อส่วนขา ) 83,200.00
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า" 29,400.00
3 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)" 33,750.00
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)" 29,400.00
5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" 27,000.00
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)" 14,400.00
7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" 28,800.00
8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน" 29,400.00
9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)" 10,800.00
10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการลือกใช้เและดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" 14,400.00
11 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน 14,400.00
12 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ 14,400.00
13 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร 20,400.00
14 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน มันสำปะหลัง 14,400.00
15 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย 14,400.00
16 โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยแหลือคนพิการ ( ข้อต่อส่วนขา ) 22,000.00
17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า" 20,400.00
18 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)" 17,850.00
19 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)" 20,400.00
20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" 17,850.00
21 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)" 17,850.00
22 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" 20,400.00
23 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน" 20,400.00
24 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)" 20,400.00
25 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการลือกใช้เและดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" 17,850.00
26 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน 43,800.00
27 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ 43,800.00
28 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร 43,800.00
29 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน มันสำปะหลัง 43,800.00
30 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย 43,800.00
31 โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยแหลือคนพิการ ( ข้อต่อส่วนขา ) 294,800.00
32 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า" 3,500.00
33 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)" 10,400.00
34 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)" 9,200.00
35 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" 13,150.00
36 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)" 12,750.00
37 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" 8,800.00
38 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน" 4,280.00
39 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)" 3,800.00
40 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการลือกใช้เและดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" 12,750.00
41 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน 36,800.00
42 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ 36,800.00
43 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร 36,800.00
44 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน มันสำปะหลัง 36,800.00
45 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย 36,800.00
46 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมช่วยการผลิต ( CAM ) 65,000.00
47 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก” 58,000.00
48 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย Hot Runner 40,000.00
49 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการตัดเชื่อมโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด 38,000.00
50 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้นในงานดูแลรักษาเครื่องจักร 38,000.00
51 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม 53,500.00

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1,685,700.00 บาท 14 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 145,000.00
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 72,000.00
3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 101,400.00
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน 129,600.00
5 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 115,000.00
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 101,400.00
7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 322,600.00
8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน 148,800.00
9 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 255,700.00
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 126,600.00
11 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 76,000.00
12 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน 71,600.00
13 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 10,000.00
14 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 10,000.00

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1,000,000.00 บาท 13 โครงการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
แผน ผล
1 โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 48,600.00
2 โครงการเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน 50,400.00
3 โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 57,600.00
4 โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 36,000.00
5 โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 54,000.00
6 โครงการเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน 54,000.00
7 โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 64,000.00
8 โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 36,000.00
9 โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 147,400.00
10 โครงการเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน 145,600.00
11 โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 78,400.00
12 โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 178,000.00
13 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานบริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่สากล 50,000.00