สรุปงบประมาณและจำนวนโครงการตามปี

รหัสคณะ คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) จำนวนโครงการ
00013 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,987,951.73 44
00032 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,526,400.00 31
00039 คณะบริหารธุรกิจ 4,034,868.00 65
00083 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,647,500.00 30
00088 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7,394,960.00 57
00096 คณะศิลปศาสตร์ 1,671,400.00 45
00191 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2,060,000.00 21
00350 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 1
00473 สถาบันวิจัยและพัฒนา 9,307,687.00 78
00622 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 7,034,000.00 43
00830 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5,319,840.00 41