รายชื่อบุคลากร

# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งวิขาการ คณะ/หน่วยงาน จัดการข้อมูล
3 ผศ. จักรพันธ์ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
69 อ. พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
267 นาย เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
269 นางสาว เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
88 ผศ. บุญธรรม พรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
94 ผศ. ลำใย มากเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
104 ผศ. อมรศิริ ดิสสร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
227 นาง ชัชรินทร์ จุลกะเสวี อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
272 นางสาว บุรณี ทรัพย์ถนอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
97 อ. สนทยา เขมวิรัตน์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
226 นางสาว นัทธ์หทัย หลงสะ - คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
238 นาย กำพร สุวรรณฉิม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
263 นาง อารยา บูรณะกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
287 นาง วราพันธ์ มุ่งวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
300 นางสาว จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
89 ผศ. พรประภา แสงสินเจริญชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
93 ผศ.ดร. มาเรียม นะมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
279 x ศุภฉัตร ศิริเธียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
262 นางสาว กุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
274 ผศ. สิริบุปผา อุทารธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
264 นาง รัชนี ผิวทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
112 ดร. ไพศาล การถาง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
124 ผศ. อุดมเดชา พลเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
82 ผศ. ดวงใจ เขมวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
282 นางสาว ยุพาพิน อติกานต์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
285 นาย กฤษฎา เหล็กดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
196 ผศ. นิวัตร จารุวาระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
137 อ. พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
130 อ. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
139 ผศ. วรวิทย์ วรนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
140 อ. ศุภชัย หลักคำ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
231 ผศ.ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
246 x พลรัชต์ บุญมี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
13 ผศ.ดร. สำเริง รักซ้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
230 ผศ. ปริศนา บุญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
133 ผศ. ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
141 ผศ. สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
224 ผศ ทรงสิริ วิชิรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
275 นาย วิบูลย์ หวังรวยนาม - คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
286 นางสาว ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
266 ดร. อรุณี อรุณเรือง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
236 ผศ.ดร. เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
276 นาง วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
186 อ. มยุรี เรืองสมบัติ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
188 อ. ยุวดี พรธาราพงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
192 ดร. สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
217 นางสาว กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
218 นาย สุพจน์ พรหมพยัคฆ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
234 นาง สายธาร สุเมธอธิคม - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูล
240 นางสาว โสภา ไทยลา - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูล
159 ดร. กาญจนา ลือพงษ์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
271 นาย ก้องเกียรติ มหาอินทร์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
261 นาง กัญญุมา ญาณวิโรจน์ - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
268 นางสาว จรูญ คล้ายจ้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
39 นางสาว ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
59 อ. สุวดี ประดับ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
60 ผศ. เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
64 นางสาว อัชชา หัทยานานนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
237 นางสาว อัชชา หัทยานานนท์ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
219 นางสาว สุพรรณิการ์ โกสุม - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
220 นางสาว นันทวัน ชมโฉม - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
248 นางสาว สุมภา เทิดขวัญชัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
28 นางสาว ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
36 นางสาว นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
41 นาง ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
43 นางสาว พเยาว์ ดีใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
47 อ. รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
55 นางสาว สุกัญญา จันทกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
62 ผศ. อภิรัติ โสพศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
222 นาง สมสมร พรพรรณพิพัฒน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
16 อาจารย์. เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
50 ดร. วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
33 นางสาว ไตรถิกา พิชิตเดช อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
48 ผศ. ลักขณา จาตกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
176 นาย กรณ์พงศ์ ทองศรี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
278 นาย นเรศ กันธะวงค์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
280 นางสาว อรจิรา ธรรมไชยางกูร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
1 อ. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
2 ผศ. ขจรศักดิ์ ศิริมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
4 อ. ชัชวาล ธนันทา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
5 ดร. ดวงฤทัย นิคมรัฐ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
6 ผศ.ดร. นุชนาฎ ผ่องพุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
7 ผศ. ปราโมทย์ วีรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
8 อ. ผกามาศ ชูสิทธิ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
9 อ. รุ่งอรุณ ศรีปาน อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
10 อ. ศุภชัย หอวิมานพร อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
11 ผศ.ดร. สมศักดิ์ สงวนเดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
12 อ. สัจจะชาญ พรัดมะลิ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
14 ผศ. สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
15 อ. กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
17 ผศ. จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
18 ผศ. จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
19 อ. จุฑามาศ พีรพัชระ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
20 อ. เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
21 ผศ. ฉวีวรรณ แจ้งกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
22 ผศ. ชญาภัทร์ สุทธิมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
23 อ. ชญาภัทร์ กี่อาริโย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
24 อ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
25 อ. ชวลิต อุปฐาก อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
26 อ. ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
27 อ. ณัฐชยา เปียแก้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
29 ผศ. ดวงกมล ตั้งสถิตพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
30 อ. ดวงแข สุขโข อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
31 รศ. ดวงรัตน์ แช่ตั้ง รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
32 อ. ดวงสุดา เตโชติรส อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
34 อ. ธนพรรณ บุณยรัตกลิน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
35 อ. นพพร สกุลยืนยง อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
37 อ. เนนิสา ไชยปุระ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
38 อ. บุษรา สร้อยระย้า อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
40 อ. ปรัศนี ทับใบแย้ม อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
42 ผศ. พจนีย์ บุญนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
44 อ. พรรณี วิศิษฎ์วงศกร อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
45 ผศ. พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
46 อ. มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
49 อ. วรรณภา หวังนพพานโต อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
51 ผศ. วไลยภรณ์ สุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
52 ผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
53 อ. ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
54 อ. สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
56 ผศ. สุชีรา ผ่องใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
57 ผศ. สุธี จันทราภาขจี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
58 อ. สุนีย์ สหัสโพธิ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
61 ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
63 อ. อัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
65 อ. ฉันทนา ปาปัดถา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
66 อ. ชาญ เดชอัศวนง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
67 อ. ณัฐภณ สุเมธอธิคม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
68 อ. ดุริยางค์ คมขำ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
70 ผศ. วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
71 อ. สามารถ ศรีจำนงค์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
72 อ. สาวิตรี ชีวะสาธน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
73 ผศ. สุคี ศิริวงศ์พากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
74 อ. อรรถการ สัตยพาณิชย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
75 อ. อัญชุลี วงษ์บุญงาม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดูข้อมูล
76 อ. จักรชัย ยิ้มงาม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
77 ผศ. กรวสา จันทวงศ์วิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
78 ผศ. ขวัญฤทัย วงศ์คำแหงหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
79 อ. จิรพร มหาอินทร์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
80 ผศ. เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
81 ผศ. ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
83 อ. เดือนรุ่ง ช่วยเรือง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
84 ผศ. ทัศนีย์ โพธิสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
85 ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
86 ผศ. ธานี คงเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
87 อ. เนตรนภา ปิ่นเงิน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
90 อ. พัทรียา เห็นกลาง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
91 ผศ. พีรญา เชตุพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
92 อ. มนัส บุญวงศ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
95 อ. ศรีสุดา อยู่แย้มศรี อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
96 อ. ศุภสิทธิ์ เร่งมีศรีสุข อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
98 อ. สมใจ ฉินธนะปทุมพร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
99 ผศ.ว่าที่ รต. สมนึก แก้ววิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
100 ผศ. สมส่วน เตชะพะโลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
101 อ. สัจจธรรม สุภาจันทร์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
102 อ. สารสิทธิ์ บุพพานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
103 ผศ. สิริรัตน์ วงษ์สำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
105 ผศ. อรุณี พึงวัฒนานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
106 ดร. ชัชวาล ศรีภักดี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
108 อ. ธนัฏฐา อำนวยวัฒนะกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
109 อ. ปิยะธิดา รุจะศิริ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
110 อ. พลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
111 อ. เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
113 ผศ. ภาคิณ อังศุณิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
114 ดร. ลออ อัมพรพรรดิ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
115 ดร. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
116 อ. วราวุฒิ พุทธให้ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
117 อ. ศุภชัย หิรัญศุภโชติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
118 อ. สนทยา เขมวิรัตน์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
119 อ. สยาม ลางคุลเสน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
120 ผศ. สลักจิต พุกจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
121 อ. สิริน สิระธนกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
122 อ. สิริรัตน์ พานิช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
123 ผศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
125 ผศ. อุบลวัลย์ อินทรปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
126 อ. คมพันธ์ ชมสมุทร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
127 อ. จักรวัฒน์ เรืองแรงสกูล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
128 ผศ. ชวนี สุภิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
129 อ. ณัฐพงศ์ พันธุนะ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
131 อ. นิโรจน์ เงินพรหม อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
134 อ. ประสิทธิ์ แพงเพชร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
135 อ. ปิยธิดา รุจะศิริ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
136 อ. ผกามาศ ชูสิทธิ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
138 อ. วณพันธ์ วัยวุฒิ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
142 อ. สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
143 อ. สุนันท์ มนต์แก้ว อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
144 อ. อนันต์ เต็มเปี่ยม อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
145 อ. กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
146 ผศ. เกศิณี บำรุงไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
147 นางสาว ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
148 อ. ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
149 อ. นิตินันท์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
150 นางสาว ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
151 ผศ. ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
152 ผศ. พัลลพ หามะลิ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
153 อ. ภคพนธ์ ศาลาทอง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
154 อ. โรจน์รวี พจพัฒนพล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
155 นางสาว อังคณา แวซอเหาะ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
156 อ. อังสุรีย์ พันธ์แก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
157 ผศ. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
158 ผศ. อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
160 ผศ. กิตติศักดิ์ อริยะเครือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
161 อ. เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
162 อ. จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
163 อ. ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
164 อ. ธวัชชัย แสงน้ำเพชร อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
165 อ. นงนุช ศศิธร อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
166 อ. นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
167 อ. นุชดาว เตะสมุทร อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
168 ผศ. พจนา นูมหันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
169 อ. พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
170 อ. วิภาดา กระจ่างโพธิ์ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
171 อ. สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
172 ผศ. สุรีย์ สุทธิสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
173 ผศ. เสาวนีย์ อารีจงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
174 ผศ. อาพรรณ ยุเหล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
175 ผศ. อุษา ตั้งธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
177 อ. เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
178 อ. ชานนท์ ตันประวัติ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
179 อ. ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
180 อ. ทินวงษ์ รักอิสสระกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
181 อ. ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
182 อ. ธินวงษ์ รักอิสระกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
183 อ. ธานี สุคนธชาติ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
184 อ. นพพร สกุลยืนยงสุข อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
185 อ. ประชา พิจักขณา อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
187 อ. มัณฑนา ทองสุพล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
189 อ. ยุวดี เสียงระฆัง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
190 ผศ. รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
191 นาย สันติ กมลนรากิจ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
193 อ. อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
194 อ. เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
195 นส. อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา ดูข้อมูล
197 น.ส เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูล
198 อ. ธวัชชัย นวเลิศปัญญา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
199 อ. สมจิตต์ มหัธนันท์ อาจารย์ ดูข้อมูล
200 อ. สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง อาจารย์ ดูข้อมูล
201 อ. ทวีสิริ มาลาพันธุ์ อาจารย์ ดูข้อมูล
202 อ. กนกอร สุดโต อาจารย์ ดูข้อมูล
203 อ. กฤษณา ปีวสาร อาจารย์ ดูข้อมูล
204 ผศ.ดร. ชูชัย สุจิวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดูข้อมูล
205 รศ.ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง รองศาสตราจารย์ ดูข้อมูล
206 อ. ประชุม คำพุฒ อาจารย์ ดูข้อมูล
207 น.ส. พูลสุข หิรัญสาย - ดูข้อมูล
208 อ. ภัทร์ทิพา เพีรยวพาณิชย์ อาจารย์ ดูข้อมูล
209 อ. ภานุเดช ขัดเงางาม อาจารย์ ดูข้อมูล
210 ผศ. วรนารถ แก้วมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
211 รศ. วิชัย สังวรปทานสกุล รองศาสตราจารย์ ดูข้อมูล
212 อ. วิศิษ แซ่ลิ้ม อาจารย์ ดูข้อมูล
213 อ. อัมพล ชูสนุก อาจารย์ ดูข้อมูล
214 นาย ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูล
305 นางสาว อองาม เปรมสุข - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
216 นาย สมมติ สมมติ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
221 นาง เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดูข้อมูล
223 นาย อดิศักดิ์ ดีสมุทร - สำนักประกันคุณภาพ ดูข้อมูล
225 นาย วิโรจน์ ยิ้มขลิบ - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดูข้อมูล
228 นาง รวินันท์ การะเกษ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดูข้อมูล
229 นาง ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง - ดูข้อมูล
232 นางสาว สุวลี บัวสุวรรณ์ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูล
233 นาง ระวิวรรณ ธรณี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
235 s ถาวร อ่อนลออ - ดูข้อมูล
239 x ฐิติมา พุทธบูชา - ดูข้อมูล
242 นาย วิรัช รักษาสกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
241 นาง บัวระภา กลยนีย์ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูล
243 x ปราณี ประวิชพราหมณ์ - ดูข้อมูล
244 x ชญานนท์ กุณฑลบุตร - ดูข้อมูล
245 x กรรณิการ์ ม่วงชู - ดูข้อมูล
247 x โชดก ทับจันทร์ - ดูข้อมูล
249 x เชาวลิต อุปฐาก - ดูข้อมูล
250 x จิรภัทร ตันติทวีกุล - ดูข้อมูล
252 x ดวงดาว ทัศนประเสริฐ - ดูข้อมูล
253 x รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล - ดูข้อมูล
254 x ภันรัชสา จารุจินดา - ดูข้อมูล
255 นาง ปทิตตา ผุดผ่อง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
256 x สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ - ดูข้อมูล
257 x ปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ - ดูข้อมูล
258 x ทินกร จันทร์กระจ่าง - ดูข้อมูล
259 x หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ - ดูข้อมูล
260 x กรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย - ดูข้อมูล
265 x กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ ดูข้อมูล
270 นาง นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
277 นาง สุวิมล จุลวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
281 นาย ประยุทธ เทียมสุข อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ดูข้อมูล
283 อนิรุธ เทียบคุณ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
284 อภิชัย มุสิกทอง - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
303 x สิปปวิชญ์ กำบัง - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
288 x ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต - ดูข้อมูล
289 ชมพูนุท โภคณิตถานนท์ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูข้อมูล
290 x วราลี ศรีสมบัติ - ดูข้อมูล
291 s มันทนา รังษีกุล - คณะบริหารธุรกิจ ดูข้อมูล
292 นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์ - ดูข้อมูล
293 ดร. พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ - ดูข้อมูล
294 นาย ประยุทธ สุวรรณศรี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
295 ผศ. วาสนา ขวยเขิน - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
296 นาย อารยะ ไทยเที่ยง - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
297 นาย ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
298 นาย อนุสรณ์ ใจทน - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
299 นางสาว ศรีสุดา ภู่แย้ม - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดูข้อมูล
301 x นิตยา บุญสิทธิ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
302 x สุนีย์ สัมมาทัต - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูข้อมูล
304 นางสาว รติมากานต์ ห้วยทอง - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล
306 นางสาว อังสนา อนุชานันท์ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูข้อมูล