รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

# ปี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ จัดการข้อมูล
7 2555 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000.00 ดูข้อมูล
3 2555 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 255,312.00 ดูข้อมูล
4 2555 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 314,600.00 ดูข้อมูล
5 2555 โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000.00 ดูข้อมูล
6 2555 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000.00 ดูข้อมูล
8 2555 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 753,995.00 ดูข้อมูล
9 2555 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเผือกหอม ปีที่ 3 พระนคร จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 230,000.00 ดูข้อมูล
10 2555 โครงการการสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากลภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 100,000.00 ดูข้อมูล
11 2555 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพภายใต้การดำเนินงานของคลินิคเทคโนโลยีในงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555" จุฑามาศ พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,540,000.00 ดูข้อมูล
12 2555 โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 67,981.00 ดูข้อมูล
13 2555 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 43,284.19 ดูข้อมูล
14 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78,126.54 ดูข้อมูล
15 2555 โครงการอบรมพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 59,900.00 ดูข้อมูล
16 2555 โครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45,000.00 ดูข้อมูล
17 2555 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเด่นทางด้านอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 150,000.00 ดูข้อมูล
18 2555 โครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่โลกแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 160,000.00 ดูข้อมูล
19 2555 โครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 70,000.00 ดูข้อมูล
20 2555 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 180,000.00 ดูข้อมูล
21 2555 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 180,000.00 ดูข้อมูล
22 2555 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1 ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10,500.00 ดูข้อมูล
23 2555 การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตรวจสอบ (มผช.) ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 80,000.00 ดูข้อมูล
24 2555 โครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2555 100 ชุดตัวอย่าง 100 คน/3ครั้ง ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 48,000.00 ดูข้อมูล
25 2555 โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจกในจังหวัดราชบุรี" ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์ คณะบริหารธุรกิจ 45,000.00 ดูข้อมูล
27 2555 โครงการการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วราพันธ์ มุ่งวิชา คณะบริหารธุรกิจ 140,000.00 ดูข้อมูล
28 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source วราพันธ์ มุ่งวิชา คณะบริหารธุรกิจ 16,000.00 ดูข้อมูล
29 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "๒ วัน สร้างอาชีพ" อุดมเดชา พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 ดูข้อมูล
30 2555 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000.00 ดูข้อมูล
31 2555 โครงการอบรมเข้าปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (เว็บดีไซน์ด้วยภาษา HTML) ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 ดูข้อมูล
32 2555 โครงการอบรมเข้าปฏิบัติการ Microsoft office ๒๐๑๐ ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000.00 ดูข้อมูล
33 2555 โครงการอบรมปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80,000.00 ดูข้อมูล
34 2555 โครงการ การให้ความช่วยเหลือคนพิการ ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 400,000.00 ดูข้อมูล
35 2555 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบงานบำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000.00 ดูข้อมูล
36 2555 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคงานถอด-ประกอบในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39,000.00 ดูข้อมูล
37 2555 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชิ้นส่วนเครื่องจักร(อะไหล่) ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30,000.00 ดูข้อมูล
38 2555 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุ่งมั่นพัฒนางานบำรุงรักษาด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30,000.00 ดูข้อมูล
39 2555 โครงการที่ปรึกษาตรวจวัดพิสูจน์ผลในโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอากคาร ชัชวาล ธนันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,800,000.00 ดูข้อมูล
40 2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ภคพนธ์ ศาลาทอง คณะศิลปศาสตร์ 25,000.00 ดูข้อมูล
41 2555 โครงการ “ บูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว” ภคพนธ์ ศาลาทอง คณะศิลปศาสตร์ 24,000.00 ดูข้อมูล
42 2555 โครงการ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ” ภคพนธ์ ศาลาทอง คณะศิลปศาสตร์ 25,000.00 ดูข้อมูล
43 2555 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ภคพนธ์ ศาลาทอง คณะศิลปศาสตร์ 50,000.00 ดูข้อมูล
44 2555 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 90,000.00 ดูข้อมูล
45 2555 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนสู่ตลาดไทย รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 90,000.00 ดูข้อมูล
46 2555 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม กาญจนา ลือพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 300,000.00 ดูข้อมูล
47 2555 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน กาญจนา ลือพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 300,000.00 ดูข้อมูล
48 2555 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กาญจนา ลือพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 250,000.00 ดูข้อมูล
49 2555 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส กาญจนา ลือพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 280,000.00 ดูข้อมูล
50 2555 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตกระดาษผักตบชวา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตสินค้าหัตถกรรม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กาญจนา ลือพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 91,800.00 ดูข้อมูล
51 2555 โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระดาษผักตบชวา และผ้าทอผักตบชวา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา กาญจนา ลือพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 160,800.00 ดูข้อมูล
52 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ วิมลพรรณ อาภาเวท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 26,000.00 ดูข้อมูล
53 2555 โครงการครีเอทีฟจูเนียร์ วิมลพรรณ อาภาเวท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30,000.00 ดูข้อมูล
54 2555 โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์วัยทีน วิมลพรรณ อาภาเวท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30,000.00 ดูข้อมูล
55 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เบื้องต้น วิมลพรรณ อาภาเวท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 190,000.00 ดูข้อมูล
569 2553 โครงการเสริมสร้างภาษาวันละนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย คณะศิลปศาสตร์ 13,680.00 ดูข้อมูล
570 2553 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ คณะศิลปศาสตร์ 5,400.00 ดูข้อมูล
571 2553 การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26,400.00 ดูข้อมูล
572 2553 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13,200.00 ดูข้อมูล
573 2553 การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26,400.00 ดูข้อมูล
574 2553 โครงการเทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่ (Technique E - mail) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11,400.00 ดูข้อมูล
575 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้ คณะบริหารธุรกิจ 28,800.00 ดูข้อมูล
576 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกิจ 28,800.00 ดูข้อมูล
577 2553 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 21,600.00 ดูข้อมูล
578 2553 โครงการการจัดการกับธุรกิจชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 43,200.00 ดูข้อมูล
579 2553 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 10,800.00 ดูข้อมูล
580 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนนางเลิ้ง คณะบริหารธุรกิจ 20,100.00 ดูข้อมูล
581 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน เรื่อง One Person One Website (OPOW) คณะบริหารธุรกิจ 20,100.00 ดูข้อมูล
582 2553 โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 48,600.00 ดูข้อมูล
583 2553 โครงการเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 50,400.00 ดูข้อมูล
584 2553 โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 57,600.00 ดูข้อมูล
585 2553 โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 36,000.00 ดูข้อมูล
586 2553 โครงการ การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14,000.00 ดูข้อมูล
587 2553 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power Point คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30,800.00 ดูข้อมูล
588 2553 โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14,140.00 ดูข้อมูล
589 2553 โครงการอบรมเรื่อง การสอนตามแนวใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14,140.00 ดูข้อมูล
590 2553 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45,000.00 ดูข้อมูล
591 2553 โครงการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 48,400.00 ดูข้อมูล
592 2553 โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทำเว็บเพจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000.00 ดูข้อมูล
593 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000.00 ดูข้อมูล
594 2553 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 145,000.00 ดูข้อมูล
595 2553 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 72,000.00 ดูข้อมูล
596 2553 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 101,400.00 ดูข้อมูล
597 2553 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 129,600.00 ดูข้อมูล
598 2553 โครงการฝึกอบรม “การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 20,400.00 ดูข้อมูล
599 2553 โครงการฝึกอบรม “Animation เบื้องต้น” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,800.00 ดูข้อมูล
600 2553 โครงการฝึกอบรม “อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 18,000.00 ดูข้อมูล
601 2553 โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยแหลือคนพิการ ( ข้อต่อส่วนขา ) สถาบันวิจัยและพัฒนา 83,200.00 ดูข้อมูล
602 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า" สถาบันวิจัยและพัฒนา 29,400.00 ดูข้อมูล
603 2553 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 33,750.00 ดูข้อมูล
604 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 29,400.00 ดูข้อมูล
605 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" สถาบันวิจัยและพัฒนา 27,000.00 ดูข้อมูล
606 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,400.00 ดูข้อมูล
607 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" สถาบันวิจัยและพัฒนา 28,800.00 ดูข้อมูล
608 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน" สถาบันวิจัยและพัฒนา 29,400.00 ดูข้อมูล
609 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,800.00 ดูข้อมูล
610 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการลือกใช้เและดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,400.00 ดูข้อมูล
611 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,400.00 ดูข้อมูล
612 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,400.00 ดูข้อมูล
613 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 20,400.00 ดูข้อมูล
614 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน มันสำปะหลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,400.00 ดูข้อมูล
615 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,400.00 ดูข้อมูล
616 2553 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ คณะศิลปศาสตร์ 14,400.00 ดูข้อมูล
617 2553 การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,800.00 ดูข้อมูล
618 2553 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,920.00 ดูข้อมูล
619 2553 การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,400.00 ดูข้อมูล
620 2553 โครงการเทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่ (Technique E - mail) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,400.00 ดูข้อมูล
621 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้ คณะบริหารธุรกิจ 59,300.00 ดูข้อมูล
622 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกิจ 59,300.00 ดูข้อมูล
623 2553 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 53,400.00 ดูข้อมูล
624 2553 โครงการการจัดการกับธุรกิจชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 56,000.00 ดูข้อมูล
625 2553 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 87,000.00 ดูข้อมูล
626 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนนางเลิ้ง คณะบริหารธุรกิจ 1,400.00 ดูข้อมูล
627 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน เรื่อง One Person One Website (OPOW) คณะบริหารธุรกิจ 3,500.00 ดูข้อมูล
628 2553 โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 54,000.00 ดูข้อมูล
629 2553 โครงการเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 54,000.00 ดูข้อมูล
630 2553 โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 64,000.00 ดูข้อมูล
631 2553 โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 36,000.00 ดูข้อมูล
632 2553 โครงการ การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8,840.00 ดูข้อมูล
633 2553 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power Point คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10,000.00 ดูข้อมูล
634 2553 โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5,000.00 ดูข้อมูล
635 2553 โครงการอบรมเรื่อง การสอนตามแนวใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4,000.00 ดูข้อมูล
636 2553 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24,220.00 ดูข้อมูล
637 2553 โครงการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 13,200.00 ดูข้อมูล
638 2553 โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทำเว็บเพจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000.00 ดูข้อมูล
639 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000.00 ดูข้อมูล
640 2553 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 115,000.00 ดูข้อมูล
641 2553 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 101,400.00 ดูข้อมูล
642 2553 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 322,600.00 ดูข้อมูล
643 2553 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 148,800.00 ดูข้อมูล
644 2553 โครงการฝึกอบรม “การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6,500.00 ดูข้อมูล
645 2553 โครงการฝึกอบรม “Animation เบื้องต้น” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9,000.00 ดูข้อมูล
646 2553 โครงการฝึกอบรม “อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9,000.00 ดูข้อมูล
647 2553 โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยแหลือคนพิการ ( ข้อต่อส่วนขา ) สถาบันวิจัยและพัฒนา 22,000.00 ดูข้อมูล
648 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า" สถาบันวิจัยและพัฒนา 20,400.00 ดูข้อมูล
649 2553 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 17,850.00 ดูข้อมูล
650 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 20,400.00 ดูข้อมูล
651 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" สถาบันวิจัยและพัฒนา 17,850.00 ดูข้อมูล
652 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 17,850.00 ดูข้อมูล
653 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" สถาบันวิจัยและพัฒนา 20,400.00 ดูข้อมูล
654 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน" สถาบันวิจัยและพัฒนา 20,400.00 ดูข้อมูล
655 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 20,400.00 ดูข้อมูล
656 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการลือกใช้เและดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" สถาบันวิจัยและพัฒนา 17,850.00 ดูข้อมูล
657 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา 43,800.00 ดูข้อมูล
658 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 43,800.00 ดูข้อมูล
659 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 43,800.00 ดูข้อมูล
660 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน มันสำปะหลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 43,800.00 ดูข้อมูล
661 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 43,800.00 ดูข้อมูล
662 2553 โครงการเสริมสร้างภาษาวันละนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย คณะศิลปศาสตร์ 6,320.00 ดูข้อมูล
663 2553 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ คณะศิลปศาสตร์ 5,200.00 ดูข้อมูล
664 2553 การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,800.00 ดูข้อมูล
665 2553 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 75,880.00 ดูข้อมูล
666 2553 การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59,200.00 ดูข้อมูล
667 2553 โครงการเทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่ (Technique E - mail) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,800.00 ดูข้อมูล
668 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้ คณะบริหารธุรกิจ 21,900.00 ดูข้อมูล
669 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกิจ 21,900.00 ดูข้อมูล
670 2553 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 25,000.00 ดูข้อมูล
671 2553 โครงการการจัดการกับธุรกิจชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 50,800.00 ดูข้อมูล
672 2553 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 5,000.00 ดูข้อมูล
673 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชนนางเลิ้ง คณะบริหารธุรกิจ 3,500.00 ดูข้อมูล
674 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน เรื่อง One Person One Website (OPOW) คณะบริหารธุรกิจ 1,400.00 ดูข้อมูล
675 2553 โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 147,400.00 ดูข้อมูล
676 2553 โครงการเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 145,600.00 ดูข้อมูล
677 2553 โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 78,400.00 ดูข้อมูล
678 2553 โครงการเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 178,000.00 ดูข้อมูล
679 2553 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานบริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่สากล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 50,000.00 ดูข้อมูล
680 2553 โครงการ การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 37,160.00 ดูข้อมูล
681 2553 โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power Point คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9,200.00 ดูข้อมูล
682 2553 โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12,860.00 ดูข้อมูล
683 2553 โครงการอบรมเรื่อง การสอนตามแนวใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8,860.00 ดูข้อมูล
684 2553 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22,700.00 ดูข้อมูล
685 2553 โครงการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 118,400.00 ดูข้อมูล
686 2553 โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การทำเว็บเพจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,000.00 ดูข้อมูล
687 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,000.00 ดูข้อมูล
688 2553 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 255,700.00 ดูข้อมูล
689 2553 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 126,600.00 ดูข้อมูล
690 2553 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 76,000.00 ดูข้อมูล
691 2553 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 71,600.00 ดูข้อมูล
692 2553 โครงการฝึกอบรม “การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,100.00 ดูข้อมูล
693 2553 โครงการฝึกอบรม “Animation เบื้องต้น” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7,200.00 ดูข้อมูล
694 2553 โครงการฝึกอบรม “อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,000.00 ดูข้อมูล
695 2553 โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยแหลือคนพิการ ( ข้อต่อส่วนขา ) สถาบันวิจัยและพัฒนา 294,800.00 ดูข้อมูล
696 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า" สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,500.00 ดูข้อมูล
697 2553 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,400.00 ดูข้อมูล
698 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 9,200.00 ดูข้อมูล
699 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" สถาบันวิจัยและพัฒนา 13,150.00 ดูข้อมูล
700 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 12,750.00 ดูข้อมูล
701 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" สถาบันวิจัยและพัฒนา 8,800.00 ดูข้อมูล
702 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน" สถาบันวิจัยและพัฒนา 4,280.00 ดูข้อมูล
703 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข (CNC)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,800.00 ดูข้อมูล
704 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการลือกใช้เและดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" สถาบันวิจัยและพัฒนา 12,750.00 ดูข้อมูล
705 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา 36,800.00 ดูข้อมูล
706 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 36,800.00 ดูข้อมูล
707 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 36,800.00 ดูข้อมูล
708 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน มันสำปะหลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 36,800.00 ดูข้อมูล
709 2553 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 36,800.00 ดูข้อมูล
710 2553 โครงการอบรมเพื่อเสิรมสร้างรายได้แก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 10,000.00 ดูข้อมูล
711 2553 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 12,000.00 ดูข้อมูล
712 2553 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ 12,000.00 ดูข้อมูล
713 2553 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท คณะศิลปศาสตร์ 20,000.00 ดูข้อมูล
714 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ 5,000.00 ดูข้อมูล
715 2553 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 80,000.00 ดูข้อมูล
716 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิจัย" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,500.00 ดูข้อมูล
717 2553 โครงการอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000.00 ดูข้อมูล
718 2553 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
719 2553 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
720 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมช่วยการผลิต ( CAM ) สถาบันวิจัยและพัฒนา 65,000.00 ดูข้อมูล
721 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก” สถาบันวิจัยและพัฒนา 58,000.00 ดูข้อมูล
722 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย Hot Runner สถาบันวิจัยและพัฒนา 40,000.00 ดูข้อมูล
723 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการตัดเชื่อมโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 38,000.00 ดูข้อมูล
724 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้นในงานดูแลรักษาเครื่องจักร สถาบันวิจัยและพัฒนา 38,000.00 ดูข้อมูล
725 2553 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 53,500.00 ดูข้อมูล
726 2554 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ คณะศิลปศาสตร์ 28,600.00 ดูข้อมูล
727 2554 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน (English Language use foe office personnel) คณะศิลปศาสตร์ 50,000.00 ดูข้อมูล
728 2554 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 130,000.00 ดูข้อมูล
729 2554 โครงการอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น (เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและก๊าซ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000.00 ดูข้อมูล
730 2554 โครงการส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ (Technique E-mail & MSN) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60,000.00 ดูข้อมูล
731 2554 โครงการอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น (เขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2D-3D) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60,000.00 ดูข้อมูล
732 2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์เบื้องต้น (เว็บไซน์ด้วยภาษา HTML) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 41,000.00 ดูข้อมูล
733 2554 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์และสร้างต้นแบบด้วย CNC และ Rapid Prototype" คณะวิศวกรรมศาสตร์ 131,850.00 ดูข้อมูล
734 2554 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคกลางตอนล่าง คณะบริหารธุรกิจ 105,460.00 ดูข้อมูล
735 2554 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ 99,200.00 ดูข้อมูล
736 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางบริหารธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ 44,600.00 ดูข้อมูล
737 2554 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์ สำหรับชุมชนนางเลิ้ง คณะบริหารธุรกิจ 24,800.00 ดูข้อมูล
738 2554 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการมือใหม่ด้วยแผนธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 47,300.00 ดูข้อมูล
739 2554 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้าดี ภาษีถูกต้องของบุคคลธรรมดา คณะบริหารธุรกิจ 24,500.00 ดูข้อมูล
740 2554 โครงการบัญชีเพื่อชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 48,000.00 ดูข้อมูล
741 2554 ฝึกอบรม เรื่อง "ทางเลือก ทางรอด ในการประกอบธุรกิจ" คณะบริหารธุรกิจ 83,000.00 ดูข้อมูล
742 2554 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่่อพัฒนาอาชีพในชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 270,000.00 ดูข้อมูล
743 2554 โครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่โลกอาชีพทางคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200,000.00 ดูข้อมูล
744 2554 โครงการน้ำใจราชาวดีสู่ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 250,000.00 ดูข้อมูล
745 2554 โครงการสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 150,000.00 ดูข้อมูล
746 2554 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 234,340.00 ดูข้อมูล
747 2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและการตรวจรู้อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 105,400.00 ดูข้อมูล
748 2554 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริมทักษะทางการผลิตสื่อการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 44,300.00 ดูข้อมูล
749 2554 การฝึกอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 44,300.00 ดูข้อมูล
750 2554 การออกแบบสร้าง Web Page สำหรับการประกอบอาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 50,000.00 ดูข้อมูล
751 2554 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สู่ชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 100,000.00 ดูข้อมูล
752 2554 โครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 120,000.00 ดูข้อมูล
753 2554 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 ดูข้อมูล
754 2554 โครงการอบรมสัมมาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57,000.00 ดูข้อมูล
755 2554 โครงการอบรมสัมมาเชิงปฎิบัติการ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 ดูข้อมูล
756 2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "4 วัน 6 อาชีพ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00 ดูข้อมูล
757 2554 โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 515,700.00 ดูข้อมูล
758 2554 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 300,000.00 ดูข้อมูล
759 2554 โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 500,000.00 ดูข้อมูล
760 2554 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 350,000.00 ดูข้อมูล
761 2554 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แอนิเมชั่นเบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30,000.00 ดูข้อมูล
762 2554 โครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 44,050.00 ดูข้อมูล
763 2554 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 25,000.00 ดูข้อมูล
764 2554 ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 404,000.00 ดูข้อมูล
765 2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์" สถาบันวิจัยและพัฒนา 39,000.00 ดูข้อมูล
766 2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น" สถาบันวิจัยและพัฒนา 54,000.00 ดูข้อมูล
767 2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mould Wizard)" สถาบันวิจัยและพัฒนา 55,000.00 ดูข้อมูล
768 2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด PET" สถาบันวิจัยและพัฒนา 56,600.00 ดูข้อมูล
769 2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณค่าการใช้งานตลับลูกปืนและการวิเคราะห์ความเสียหาย" สถาบันวิจัยและพัฒนา 43,000.00 ดูข้อมูล
770 2554 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000.00 ดูข้อมูล
771 2554 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 10,000.00 ดูข้อมูล
772 2554 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 12,000.00 ดูข้อมูล
773 2554 โครงการเสริมสร้างภาษาอังกฤษวันละนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย คณะศิลปศาสตร์ 20,000.00 ดูข้อมูล
774 2554 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ 10,000.00 ดูข้อมูล
775 2554 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท คณะศิลปศาสตร์ 25,000.00 ดูข้อมูล
776 2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์" คณะศิลปศาสตร์ 5,000.00 ดูข้อมูล
777 2554 โครงการพัฒนาปรับปรุงถ่ายทอดความรู้ด้านไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศให้กับชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120,000.00 ดูข้อมูล
778 2554 โครงการเพิ่มผลผลิตกระดาษสาโดยใช้เครื่องบีบแยกน้ำออกจากเยื่อสับปะรดแบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132,800.00 ดูข้อมูล
779 2554 การอบรมและเผยแพร่หลักสูตรเทียบโอนของคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 49,000.00 ดูข้อมูล
780 2554 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 50,000.00 ดูข้อมูล
781 2554 โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
782 2554 โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
783 2554 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต สถาบันวิจัยและพัฒนา 38,000.00 ดูข้อมูล
784 2554 โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาโฮมสเตย์ คณะศิลปศาสตร์ 16,100.00 ดูข้อมูล
785 2555 โครงการบูรณาการการมีส่วมร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบุรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 270,000.00 ดูข้อมูล
786 2555 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 140,000.00 ดูข้อมูล
787 2555 การบริการความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการส่งออกสำหรับธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าแนวชายแดนไทย-พม่า คณะบริหารธุรกิจ 160,000.00 ดูข้อมูล
788 2555 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจรสู่เยาวชนภาคกลางตอนบน คณะบริหารธุรกิจ 120,000.00 ดูข้อมูล
789 2555 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผ้าบาติก หนองแจง จังหวัดเพชรบุรี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 220,000.00 ดูข้อมูล
790 2555 อบรมสัมมาเชิงปฎิบัติการ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 ดูข้อมูล
791 2555 บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความรู้ด้านสื่อสารการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 232,000.00 ดูข้อมูล
792 2555 โครงการอบรมเพื่อ เสริมรายได้แก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 20,000.00 ดูข้อมูล
793 2555 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 12,000.00 ดูข้อมูล
794 2555 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท คณะศิลปศาสตร์ 28,700.00 ดูข้อมูล
795 2555 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ 10,000.00 ดูข้อมูล
796 2555 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น (ด้วยภาษา PHP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60,700.00 ดูข้อมูล
797 2555 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้วิธีการถ่ายรูปด่วนติดบัตร" คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78,300.00 ดูข้อมูล
798 2555 ทันกระแสอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการขายสินค้า SMEs คณะบริหารธุรกิจ 46,840.00 ดูข้อมูล
799 2555 โครงการ การสร้างเว็บไซต์ ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000.00 ดูข้อมูล
800 2555 ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
801 2555 ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
802 2556 โครงการ ค่ายมัคคุเทศก์น้อย คณะศิลปศาสตร์ 25,000.00 ดูข้อมูล
803 2556 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 12,000.00 ดูข้อมูล
804 2556 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ คณะศิลปศาสตร์ 25,000.00 ดูข้อมูล
805 2556 โครงการพี่สอนน้อง คณะศิลปศาสตร์ 29,000.00 ดูข้อมูล
806 2556 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์ 55,000.00 ดูข้อมูล
807 2556 โครงการอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ 20,000.00 ดูข้อมูล
808 2556 โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คณะศิลปศาสตร์ 20,800.00 ดูข้อมูล
809 2556 โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการพัฒนาและฝึกอบรมการเสริมรายได้เพื่อครอบครัวเป็นสุข จังหวัดกาญจนบุรี คณะศิลปศาสตร์ 150,000.00 ดูข้อมูล
810 2556 โครงการพัฒนาเครื่องห่อขนมจีบเพื่อชุมชนมุสลิมจังหวัดนนทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200,000.00 ดูข้อมูล
811 2556 โครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับข้อแขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 400,000.00 ดูข้อมูล
812 2556 โครงการวิศวกรกับการประหยัดพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,300.00 ดูข้อมูล
813 2556 โครงการการประเมินประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,800.00 ดูข้อมูล
814 2556 โครงการการประหยัดพลังงานจากการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าในอาคารทั่วไปและโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,200.00 ดูข้อมูล
815 2556 โครงการฝึกอบรมพื้นฐานระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ (Hydraulics) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 44,000.00 ดูข้อมูล
816 2556 โครงการฝึกอบรมพื้นฐานระบบควบุคมนิวแมติกส์ (Pneumatics) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 47,000.00 ดูข้อมูล
817 2556 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด" คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40,000.00 ดูข้อมูล
818 2556 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 143,550.00 ดูข้อมูล
819 2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจกในจังหวัดราชบุรี คณะบริหารธุรกิจ 60,000.00 ดูข้อมูล
820 2556 ฝึกอบรม เรื่อง ?ทางเลือก ทางรอด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 68,800.00 ดูข้อมูล
821 2556 การเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ 36,500.00 ดูข้อมูล
822 2556 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 70,000.00 ดูข้อมูล
823 2556 การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 77,100.00 ดูข้อมูล
824 2556 กลยุทธ์การตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ 27,800.00 ดูข้อมูล
825 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source คณะบริหารธุรกิจ 87,300.00 ดูข้อมูล
826 2556 การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 250,000.00 ดูข้อมูล
827 2556 การเสริมสร้างอาชีพทางคหกรรมศาสตร์แก่เยาวชนสู่อาเซียน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200,000.00 ดูข้อมูล
828 2556 การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 180,000.00 ดูข้อมูล
829 2556 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อเด็กอ้วน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 100,000.00 ดูข้อมูล
830 2556 บริการความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 90,000.00 ดูข้อมูล
831 2556 การถ่ายทอดองค์ความรู้การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะประดิษฐ์จากงานศิลปะไทยในเกาะรัตนโกสินทร์สู้ขุมชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 150,000.00 ดูข้อมูล
832 2556 โครงการฝึกอบรมการสอนระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์ การอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73,300.00 ดูข้อมูล
833 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนวัตกรรมทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47,850.00 ดูข้อมูล
834 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 50,000.00 ดูข้อมูล
835 2556 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วย Fio board และ RapidSTM32 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 52,450.00 ดูข้อมูล
836 2556 โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 114,000.00 ดูข้อมูล
837 2556 โครงการสร้างนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ รุ่นจิ๋ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 50,500.00 ดูข้อมูล
838 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างและเขียนแบบ (AUTOCAD) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 62,100.00 ดูข้อมูล
839 2556 การฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 80,000.00 ดูข้อมูล
840 2556 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 80,000.00 ดูข้อมูล
841 2556 ฝึกอบรมสถาปนิกรุ่นเยาว์สู่ความพร้อมวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 50,000.00 ดูข้อมูล
842 2556 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "2 วัน สร้างอาชีพ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000.00 ดูข้อมูล
843 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000.00 ดูข้อมูล
844 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี จากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000.00 ดูข้อมูล
845 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวัสดุการเกษตรและวัสดุเหลือใช้เพื่อการบำบัดน้ำเสีย" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000.00 ดูข้อมูล
846 2556 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 300,000.00 ดูข้อมูล
847 2556 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 250,000.00 ดูข้อมูล
848 2556 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 300,000.00 ดูข้อมูล
849 2556 โครงการให้ความรู้ทางด้านสื่อสารการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 45,000.00 ดูข้อมูล
850 2556 โครงการฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านสื่อสารการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 202,500.00 ดูข้อมูล
851 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในกระบวนการยุติธรรม? คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 28,100.00 ดูข้อมูล
852 2556 โครงการฝึกปฏิบัติการการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 27,500.00 ดูข้อมูล
853 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 29,250.00 ดูข้อมูล
854 2556 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 276,300.00 ดูข้อมูล
855 2556 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปีที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนา 325,000.00 ดูข้อมูล
856 2556 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ 13,000.00 ดูข้อมูล
857 2556 โครงการการใช้โปรแกรมตกแต่ง Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 69,100.00 ดูข้อมูล
858 2556 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่อง Rapid Prototype" คณะวิศวกรรมศาสตร์ 68,700.00 ดูข้อมูล
859 2556 โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการสู่ชุมชน การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 91,240.00 ดูข้อมูล
860 2556 โครงการจัดการการเงินส่วนบุคคลของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 61,220.00 ดูข้อมูล
861 2556 โครงการทันกระแสอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการขายสินค้า SMEs คณะบริหารธุรกิจ 63,808.00 ดูข้อมูล
862 2556 ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
863 2556 ฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10,000.00 ดูข้อมูล
864 2556 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 300,000.00 ดูข้อมูล
865 2556 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของพนักงาน กรณีศึกษา :ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6,000.00 ดูข้อมูล
866 2556 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (ทัศนคติของผู้ให้บริการการจัดเลี้ยงรูปแบบบุฟเฟ่ต์ กรณีศึกษา :โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6,000.00 ดูข้อมูล
867 2556 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การออกแบบรองเท้าสตรีจากเศษผ้าไหม) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10,000.00 ดูข้อมูล
868 2556 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอุปกรณ์โฟโต้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15,000.00 ดูข้อมูล
869 2556 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10,000.00 ดูข้อมูล
870 2556 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การปรับความคมชัดของภาพ ด้วยวิธีการปรับเท่าฮีสโตแกรมออกเป็นส่วนโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10,000.00 ดูข้อมูล
871 2556 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การรักษาค่าความสว่างของภาพโดยวิธีการปรับเท่าฮีสโตแกรมออกเป็นหลายส่วนผ่านเวฟเล็ต) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10,000.00 ดูข้อมูล
872 2557 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ คณะศิลปศาสตร์ 49,000.00 ดูข้อมูล
873 2557 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี คณะศิลปศาสตร์ 190,000.00 ดูข้อมูล
874 2557 โครงการพี่สอนน้อง คณะศิลปศาสตร์ 45,000.00 ดูข้อมูล
875 2557 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณะศิลปศาสตร์ 267,000.00 ดูข้อมูล
876 2557 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วย Photoshop โปรแกรม Illustrator คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78,000.00 ดูข้อมูล
877 2557 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องทำเคบับโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 171,000.00 ดูข้อมูล
878 2557 โครงการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการย่อยกิ่งไม้และวัชพืช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 300,000.00 ดูข้อมูล
879 2557 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ 100,000.00 ดูข้อมูล
880 2557 โครงการการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 130,000.00 ดูข้อมูล
881 2557 โครงการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจกในจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 80,000.00 ดูข้อมูล
882 2557 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200,000.00 ดูข้อมูล
883 2557 การบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะ และพัฒนาอาชีพ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200,000.00 ดูข้อมูล
884 2557 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200,000.00 ดูข้อมูล
885 2557 โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 114,000.00 ดูข้อมูล
886 2557 โครงการ ฝึกอบรมการใช้ PLC สำหรับงานอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48,000.00 ดูข้อมูล
887 2557 โครงการ อบรมระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์ ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78,000.00 ดูข้อมูล
888 2557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 132,000.00 ดูข้อมูล
889 2557 ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64,000.00 ดูข้อมูล
890 2557 บูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ กิจกรรม "ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 200,000.00 ดูข้อมูล
891 2557 บริการวิชาการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 55,000.00 ดูข้อมูล
892 2557 บริการวิชาการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 55,000.00 ดูข้อมูล
893 2557 บูรณาการวิจัยสู่การบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 80,000.00 ดูข้อมูล
894 2557 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพให้ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000.00 ดูข้อมูล
895 2557 โครงการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเน่าเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00 ดูข้อมูล
896 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน 2 อาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 ดูข้อมูล
897 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000.00 ดูข้อมูล
898 2557 โครงการตรวจวัดปริมาณ Total and Fecal Coliform Bacteria ในคลองบางลำพู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000.00 ดูข้อมูล
899 2557 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 200,000.00 ดูข้อมูล
900 2557 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 200,000.00 ดูข้อมูล
901 2557 โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจกพื้นเมือง ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 250,000.00 ดูข้อมูล
902 2557 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 120,000.00 ดูข้อมูล
903 2557 โครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30,000.00 ดูข้อมูล
904 2557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตและการจัดรายการกระจายเสียงเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 44,000.00 ดูข้อมูล
905 2557 โครงการฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านสื่อสารการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 180,000.00 ดูข้อมูล
906 2557 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปีที่ 3) ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนา 300,000.00 ดูข้อมูล
907 2557 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000.00 ดูข้อมูล
908 2557 โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000.00 ดูข้อมูล
909 2557 โครงการการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งสับปะรด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 153,750.00 ดูข้อมูล
910 2557 โครงการการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 61,100.00 ดูข้อมูล
911 2557 ค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 140,000.00 ดูข้อมูล
912 2557 โครงการการออมภาคครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 61,220.00 ดูข้อมูล
913 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source คณะบริหารธุรกิจ 89,670.00 ดูข้อมูล
914 2557 การให้ความรู้ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพของผู้สูงอายุและแผนประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มค่าต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ คณะบริหารธุรกิจ 18,900.00 ดูข้อมูล
915 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัย เปิดโลกไอทีสู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 ดูข้อมูล
916 2557 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 20,000.00 ดูข้อมูล
917 2557 โครงการ ?การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าในยุคการเปลี่ยนแปลงสื่อสารมวลชน? คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 20,000.00 ดูข้อมูล
918 2557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 22,000.00 ดูข้อมูล
919 2557 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชมชุน สถาบันวิจัยและพัฒนา 350,000.00 ดูข้อมูล
920 2558 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะศิลปศาสตร์ 86,600.00 ดูข้อมูล
921 2558 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท คณะศิลปศาสตร์ 25,000.00 ดูข้อมูล
922 2558 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ คณะศิลปศาสตร์ 45,650.00 ดูข้อมูล
923 2558 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ คณะศิลปศาสตร์ 92,950.00 ดูข้อมูล
924 2558 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่สู่น้อง (Knowledge( Experiences Transferring from Senior to Junior ) คณะศิลปศาสตร์ 45,000.00 ดูข้อมูล
925 2558 โครงการพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 378,000.00 ดูข้อมูล
926 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino คณะวิศวกรรมศาสตร์ 95,400.00 ดูข้อมูล
927 2558 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องย่อยสลายฟางและอัดก้อนฟางเพื่อเพิ่มมูลค่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 269,460.00 ดูข้อมูล
928 2558 การให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 400,000.00 ดูข้อมูล
929 2558 สัมมนา ?โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CAE)? คณะวิศวกรรมศาสตร์ 37,900.00 ดูข้อมูล
930 2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับพร้อมฝังอัญมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150,000.00 ดูข้อมูล
931 2558 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการ "หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น" กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์กับการเรียนรู้ชุมชนแบบมี คณะบริหารธุรกิจ 93,100.00 ดูข้อมูล
932 2558 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คณะบริหารธุรกิจ 140,000.00 ดูข้อมูล
933 2558 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่วนผสมทางการตลาดสำหรับกลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวาเขตนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร คณะบริหารธุรกิจ 75,000.00 ดูข้อมูล
934 2558 โครงการการออมภาคครัวเรือน คณะบริหารธุรกิจ 77,500.00 ดูข้อมูล
935 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการค้าขาย สำหรับชุมชนนางเลิ้ง คณะบริหารธุรกิจ 28,900.00 ดูข้อมูล
936 2558 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 250,000.00 ดูข้อมูล
937 2558 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200,000.00 ดูข้อมูล
938 2558 การพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เพื่อพัฒนาการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 295,000.00 ดูข้อมูล
939 2558 โครงอบรมเชิงปฎิบัติทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 60,350.00 ดูข้อมูล
940 2558 โครงการฝึกอบรมด้านระบบเครื่องกัดซีเอ็นซีและเครื่องกลึงซีเอ็นซี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 57,000.00 ดูข้อมูล
941 2558 โครงการสร้างนักประดิษฐ์หุ่นยนต์จิ๋ว รุ่นที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55,510.00 ดูข้อมูล
942 2558 โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84,680.00 ดูข้อมูล
943 2558 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นกิจกรรม "ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 150,000.00 ดูข้อมูล
944 2558 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม "ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 180,000.00 ดูข้อมูล
945 2558 ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 100,000.00 ดูข้อมูล
946 2558 ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 100,000.00 ดูข้อมูล
947 2558 โครงการ ?การประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90,000.00 ดูข้อมูล
948 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000.00 ดูข้อมูล
949 2558 โครงการ ชุมชนรักษ์สายน้ำ "คืนน้ำใสให้กับคลอง" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000.00 ดูข้อมูล
950 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00 ดูข้อมูล
951 2558 โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนด้านพุทธศาสนา ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00 ดูข้อมูล
952 2558 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 90,000.00 ดูข้อมูล
953 2558 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 200,000.00 ดูข้อมูล
954 2558 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 60,000.00 ดูข้อมูล
955 2558 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 120,000.00 ดูข้อมูล
956 2558 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 130,000.00 ดูข้อมูล
957 2558 โครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30,000.00 ดูข้อมูล
958 2558 โครงการการประชาสัมพันธ์องค์กรด้วยสื่อใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30,000.00 ดูข้อมูล
959 2558 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 27,000.00 ดูข้อมูล
960 2558 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ปีที่ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 200,000.00 ดูข้อมูล
961 2558 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 230,000.00 ดูข้อมูล
962 2558 โครงการระบบป้องกันสวนผลไม้จากน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188,000.00 ดูข้อมูล
963 2558 โครงการการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98,000.00 ดูข้อมูล
964 2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพานคลับปลิง" คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40,000.00 ดูข้อมูล
965 2558 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยงอุทยานเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ คณะบริหารธุรกิจ 95,000.00 ดูข้อมูล
966 2558 โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการชุมชน การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะบริหารธุรกิจ 91,300.00 ดูข้อมูล
967 2558 โครงการการพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนมีนบุรี คณะบริหารธุรกิจ 72,460.00 ดูข้อมูล
968 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source คณะบริหารธุรกิจ 90,000.00 ดูข้อมูล
969 2558 โครงการการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เน้นความคุ้มค่าต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ คณะบริหารธุรกิจ 48,000.00 ดูข้อมูล
970 2558 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 94,000.00 ดูข้อมูล
971 2558 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา 300,000.00 ดูข้อมูล
972 2560 test ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูล