โครงการ: test

โครงการ

ชื่อโครงการ test
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
หัวหน้าโครงการ ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
คณะ/หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ (บาท) บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ
Plan
Action

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่