โครงการ: โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอุปกรณ์โฟโต้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง)

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอุปกรณ์โฟโต้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง)
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ
Notice: Undefined index: in /var/www/virtual/asms/web/templates_c/566475ef7ce925bdbed7cc1381985c3993d555f0.file.acadservice-detail.html.php on line 119
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
คณะ/หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ (บาท) 15,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายได้ประจำปี
ผลผลิต
Notice: Undefined index: in /var/www/virtual/asms/web/templates_c/566475ef7ce925bdbed7cc1381985c3993d555f0.file.acadservice-detail.html.php on line 167

เป้าหมาย

หน่วยนับ
Plan
Action

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่