โครงการ: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างและเขียนแบบ (AUTOCAD)

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างและเขียนแบบ (AUTOCAD)
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ
Notice: Undefined index: in /var/www/virtual/asms/web/templates_c/566475ef7ce925bdbed7cc1381985c3993d555f0.file.acadservice-detail.html.php on line 119
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
คณะ/หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ (บาท) 62,100.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต
Notice: Undefined index: in /var/www/virtual/asms/web/templates_c/566475ef7ce925bdbed7cc1381985c3993d555f0.file.acadservice-detail.html.php on line 167

เป้าหมาย

หน่วยนับ
Plan
Action

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่