โครงการ: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิมลพรรณ อาภาเวท
หัวหน้าโครงการ วิมลพรรณ อาภาเวท
คณะ/หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 26,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 30
Action 30

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่