โครงการ: โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนสู่ตลาดไทย

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนสู่ตลาดไทย
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ รัมภา สุวรรณพฤกษ์
หัวหน้าโครงการ รัมภา สุวรรณพฤกษ์
คณะ/หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 90,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 45
Action 45

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่