โครงการ: โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs)

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs)
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภคพนธ์ ศาลาทอง
หัวหน้าโครงการ ภคพนธ์ ศาลาทอง
คณะ/หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 20
Action 20

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่