โครงการ: โครงการ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ”

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ”
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภคพนธ์ ศาลาทอง
หัวหน้าโครงการ ภคพนธ์ ศาลาทอง
คณะ/หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 25,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 30
Action 30

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่