โครงการ: โครงการที่ปรึกษาตรวจวัดพิสูจน์ผลในโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอากคาร

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการที่ปรึกษาตรวจวัดพิสูจน์ผลในโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอากคาร
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชัชวาล ธนันทา
หัวหน้าโครงการ ชัชวาล ธนันทา
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 1,800,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ โรงเรียน
Plan 3
Action 3

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่