โครงการ: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบงานบำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs)

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบงานบำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs)
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชัชวาล ธนันทา
หัวหน้าโครงการ ชัชวาล ธนันทา
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 25,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ชุด
Plan 25
Action 25

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่