โครงการ: โครงการอบรมปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการอบรมปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชัชวาล ธนันทา
หัวหน้าโครงการ ชัชวาล ธนันทา
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 80,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 30
Action 30

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่