โครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "๒ วัน สร้างอาชีพ"

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "๒ วัน สร้างอาชีพ"
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อุดมเดชา พลเยี่ยม
หัวหน้าโครงการ อุดมเดชา พลเยี่ยม
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 40,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 40
Action 40

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่