โครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Open Source
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ วราพันธ์ มุ่งวิชา
หัวหน้าโครงการ วราพันธ์ มุ่งวิชา
คณะ/หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 16,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 100
Action 100

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่