โครงการ: โครงการการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ วราพันธ์ มุ่งวิชา
หัวหน้าโครงการ วราพันธ์ มุ่งวิชา
คณะ/หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 140,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 60
Action 60

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่