โครงการ: โครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขจรศักดิ์ ศิริมัย
หัวหน้าโครงการ ขจรศักดิ์ ศิริมัย
คณะ/หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 45,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 35
Action 39

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่