โครงการ: โครงการอบรมพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการอบรมพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
ชื่อโครงการ (en) Computer Assisted Instruction : CAI
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขจรศักดิ์ ศิริมัย
หัวหน้าโครงการ ขจรศักดิ์ ศิริมัย
คณะ/หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 59,900.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 30
Action 50

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่