โครงการ: โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

โครงการ

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
ชื่อโครงการ (en)
ลักษณะโครงการ การประชุมเชิงวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขจรศักดิ์ ศิริมัย
หัวหน้าโครงการ ขจรศักดิ์ ศิริมัย
คณะ/หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา

ปี/งบประมาณ/ผลผลิต

ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ (บาท) 67,981.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ คน
Plan 30
Action 30

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่